Podzemna kap po kap za vrtove

Podzemna kap po kap za vrtove

Rootguard podzemno navodnjavanje

Toro-Ag nudi više od sistema za navodnjavanje – mi nudimo rešenja. Kupci imaju poverenje u Toro-Ag proizvode jer mi pretvaramo novu tehnologiju u produktivne proizvode za navodjavanje za svaku vrstu zemljišta.
Toro-Ag nudi podzemno kap–po-kap navodnjavanje za domaće i komercialne travnjake. Toro DRIP IN PC SA ROOTGUARD-OM predstavlja naj- napredniju tehnologiju podzemnog navodnjavanja. Kroz revolucionarnu ROOTGUARD tehnologiju, DRIP IN PC spre ava za epljenje kaplja a dok isporu uje optimalnu koli inu vode direktno do korena sistema biljke. DRIP IN PC SA ROOTGUARD-OM je idealan za nepravilne oblike travnjaka, redove drveća, javne rekreacione površine i za domaću upotrebu – na svim mestima gde prskalice ne odgovaraju zalivanju. Za složene dizajne. Jednostavno podzemno rešenje. Toro DRIP IN PC SA ROOTGUARD-OM.

Parametri dizajna

DRIP IN PC SA ROOTGUARD-OM je dizajniran za podzemnu primenu koristeći mrežasti concept sa granom za napajanje i odvod na svakom kraju da bi stvorili zatvoren sistem. Rezultat mrežastog dizajna je kompletno podzemno zalivanje koje je idealno za rast biljaka i razvoj korena. DRIP IN PC SA ROOTGUARD-OM takođe moze da se instalira sa dve strane drveća ili kod žbunastih biljaka gde ne odgovara mrežasta instalacija.

Izbor proizvoda

DRIP IN PC SA ROOTGUARD-OM je dostupan dva nominalna izdatka vode po kapaljci, 2 l/h i 3,8 l/h sa razmakom kapaljki na 33 i 40 cm. Pogledajte tabelu za podatke o protoku. Izbor proizvoda će da zavisi od uslova na licu mesta i od vrste zemljišta. Razmak između kapaljki i redova zavisiće od vrste biljke i zemljišta.

Protok i kvalitet

Kapacitet vode i pritisak odredjuje maksimalan protok za jednu zonu. Ovo se određuje kapacitetom (kapacitet vode) priključa i ograničenjima posle priključka. Kapacitet vode i pritisak može da se odredi na sledeći način:
– Merenje pritiska i protoka(naj sigurnije)
– Kod lokalne kompanije za vodu
– Inžinjerski prora un na osnovu veličine priključka, tačke priključka, dužina i statični pritisak.

Pritisak i protok uvek treba određivati u vreme kada je pritisak najmanji. Kvalitet vode će da odredi vrstu filtera koji će se koristiti, ako je potreban neki tretman, u slučaju vode obogaćeno prihranom za koji su kapljači DRIP IN PC

SA ROOTGUARD-OM predviđeni da se koriste. Kvalitet vode značajno se menja u odnosu na izvor, koji mogu generalno da se grupišu na sledeći način:
– stajaća voda
– voda isključivo za zalivanje
– industriski prerađena voda
voda sa đubrivom
– reciklirana voda
– bunarska voda

Stajaća voda je najčešći izvor za navodnjavanje kod zalivanja travnjaka, ima relativno malo nečistoća i zagađenja hemikalijama. I zbog toga samo je potrebno da se prečisti mrežastim ili disk filterom. Kod drugih izvora vode, poželjno je da se izvrši analiza vode pre dizajniranja i instaliranja istema. Neki od važnijih parametara su:
– tvrdoća vode
– sadržaj gvožđa
– calcium, magnezijum, sulfati, bikarbonati
– Prisutne hemijske komponente (Kod industrijske i reciklirane vode).

Više informacija i obuka:

Ubodne kapaljke

Spojnice – 3 bara